Đánh giá khả năng giữa chatbot tự nhiên và chatbot menu/button